Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYPROVOZOVÁNÍ PRIVÁTNÍHO REGENERAČNÍHO A REKONDIČNÍHO PROSTORU společnosti Small Spa s.r.o., IČO: 09870075, sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň - 180 00 (v textu dále je „VOP“)

I.- Předmět úpravy

 1. Těmito VOP se řídí vztahy smluvních stran ze Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru společnosti (dále jen „PROSTOR“) Small Spa s.r.o.(dále jen SS), IČO: 09870075, sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň (dále jen „SMLOUVA“), nacházející se v prostorách v 1.nadzemní podlaží budovy na adrese Měšická č.p.721/1,obec Praha 9, uzavřené mezi výše uvedenou společností (dále jen „PROVOZOVATEL“) a fyzickou osobou, které na základě Smlouvy vznikne právo privátní regenerační a rekondiční prostor Provozovatele užívat po sjednanou dobu (dále jen “Klient“); tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Smlouva se uzavírá tzv. distančním způsobem (elektronicky – komunikačními prostředky na dálku) na internetových stránkách Provozovatele relaxroom.cz (dále jen „WEB PROVOZOVATELE“ – zde jsou umístěny i tyto VOP), když jednou z podmínek je i souhlas klienta s tím, že vztahy smluvních stran se řídí těmito VOP.
 3. Smlouva je uzavřena úhradou ceny klientem (avšak pouze způsobem uvedeným na WEBu Provozovatele) a obdržením kódu pro vstup do Prostor.
 4. Postup klienta potřebný k uzavření Smlouvy je upraven též těmito VOP (níže).

II.- Uzavření Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru

 1. Klient si pečlivě prostuduje veškeré údaje uvedené WEBu Provozovatele, za účelem zjištění klientovi vyhovující možnosti využití Prostoru a podmínek tohoto využití/podnájmu – klient se též dostatečně seznámí se základními dokumenty umístěnými na WEBu Provozovatele (VOP, Zásady ochrany osobních údajů, Provozní řád a další), jelikož v rámci postupu uzavírání je jednou z podmínek uzavření smlouvy souhlas s obsahem těchto Dokumentů a jejich obsahem a podřízení se povinnostem klienta v těchto uvedeným (společně se též seznámí se svými právy, v rámci dotyčného smluvního vztahu).
 2. Jedná se vždy jen o podnájem/užití prostoru a jeho vybavení ze strany klienta a jeho spoluuživatelů, bez dalších osob, bez obsluhy a dalších služeb.
 3. Na webu provozovatele se nachází online rezervační formulář, ve kterém si klient zvolí požadovaný termín a pokračuje dle instrukcí na webu k platbě. V posledním kroku objednávky je nutno se seznámit s VOP a ochrannou osobních údajů (dle instrukcí na webu) a souhlasit s nimi.
 4. Po úspěšném odeslání objednávky a souhlasy bude klient přesměrován na platební bránu, kde provede platbu dle instrukcí za zakoupenou službu/program (úhradu podnájemného). Po úspěšném zaplacení klient obdrží v emailu potvrzení a další instrukce pro využití služby. V příloze emailu bude i daňový doklad (faktura).
 5. Platbu za podnájem Prostoru lze provést pouze platební kartou online dle instrukcí na webu a platební brány. Ceny jsou (vždy konečné a to) následující: 1 hodina trvání podnájmu prostoru – podnájemné 1.950- Kč, 2 hodiny trvání podnájmu prostoru – podnájemné 2.600- Kč
 6. Po úspěšné úhradě ceny klient obdrží na telefonní číslo zadané v rámci postupu směřujícího k uzavření smlouvy (a) SMS s kódem pro účely vstupu do Prostor a (b) datum a čas přístupnosti prostoru pro jeho osobu (a případné spoluuživatele).
 7. Klient se dostaví do prostor nejdříve v čase 10 (slovy: deset) minut před započetím času přístupnosti prostoru pro jeho osobu a za pomoci zadání kódu pro vstup z obdržené SMS na číselný terminál.
 8. Klient a jeho spoluužívající osoby budou prostor užívat – v mezích možností a s omezeními daným těmito VOP a provozním řádem – a nejpozději do skončení při objednávce zadané (a uhrazené) doby trvání podnájmu Prostor opustí, a uzavřou za sebou dveře do Prostoru; klient se v případě pozdního vyklizení a opuštění prostor (tj, prodlení) zavazuje zaplatit smluvní pokutu v částce 1.950- Kč (slovy: jeden tisíc děvět set padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to nezávisle na případném nároku na náhradu škody způsobené na prostoru klientem.

III.- Popis služby – Kvalita plnění ze strany Poskytovatele – Reklamace

 1. Popis služby: jedná se o privátní regenerační a rekondiční prostor vybavený vířivkou, InfraSaunou, odpočinkovým lůžkem sprchovým koutem– celý prostor a jeho vybavení slouží k privátní relaxaci.
 2. Plnění poskytovatele je vždy v perfektní kvalitě, prostor je vždy před pobytem každého klienta řádně uklizen a vydezinfikován a je zde doplněn spotřební materiál, tj. toaletní papír, mýdlo na umyvadle, čisté ručníky / osušky, prostěradla a další.
 3. Prostor je pravidelně provozovatelem kontrolován, co do stavu vzhledového, stavu technického a co do funkčnosti veškerého zařízení Prostoru.
 4. Klient je v případě nespokojenosti s využitím /průběhem doby podnájmu/ prostor, tedy pokud toto neodpovídalo obsahu WEBu Provozovatele (či VOP), oprávněn toto sdělit Provozovateli (reklamace) s požadavkem na řešení, a Provozovatel je povinen takovouto stížnost vyřešit a řešení sdělit klientovi (a) do 3 dnů v případě jednoduše řešitelných stížností, nebo do 30ti dnů v případě stížností (reklamací) složitějších, vyžadující pro vyřešení více než 3 dny. Řešením reklamace je zamítnutí, sleva z ceny (částečně vrácení uhrazené částky), vrácení ceny či náhradní termín – toto Provozovatel sdělí klientovi písemně, s odůvodněním zvoleného řešení.
 5. Pokud bude názor klienta na úklid a hygienu prostor takový, že tento/tato je nedostačující, (a) pořídí fotodokumentaci v tomto směru, (b) zašle mail provozovateli na adresu uvedenou níže, na konci těchto VOP (Kontaktní údaje poskytovatele), s vytýkanými vadami v připravenosti prostor a (c) Prostor neprodleně opustí.
 6. Zjištěné vady technického charakteru (nefunkčnost zařízení) pak sdělí klient provozovateli stejným způsobem (foto, mail) nejpozději bezprostředně po opuštění Prostoru, po skončení pobytu v tomto.
 7. Pokud klient nerealizuje sdělení o vadách uvedená v předchozích dvou odstavcích (4.– 6.) tak, jak je v těchto uvedeno (zejména pak co se týče bezodkladnosti uplatnění), není pak již (a) úspěšné uplatnění práv plynoucích mu z odpovědnosti Provozovatele za vady, a též v návaznosti na toto (b) případný nárok na vrácení peněz či (c) poskytnutí nového termínu podnájmu možné; klient se tímto upozorňuje, že u takto včas nenahlášených vad lze předpokládat, že tyto způsobil v rámci svého pobytu klient.
 8. Provozovatel je tedy odpovědný za vady (viz výše) pouze v případě, že reklamace popsaná výše (bod 4-6), tedy práva klienta plynoucí mu z odpovědnosti Provozovatele za vady, bude uplatněna včas (konkrétně k otázce včasnosti též viz výše bod 7).
 9. Provozovatel není odpovědný za vady vzniklé nesprávným používáním zařízení ze strany klienta či osob, který společně s ní Prostor navštívily.

IV.- Odstoupení od Smlouvy a související otázky

 1. Provozovatel není oprávněn po přijetí úhrady od Smlouvy odstoupit – výjimkami jsou
 2. zjištění Provozovatele, že se jedná o klienta, který v minulosti způsobil v prostorách nějakou škodu či nedodržel podmínky Provozního řádu a těchto VOP
 3. vznikne situace, kdy nelze Prostor ve sjednaném termínu řádně užívat – v takovémto případě se zástupce Provozovatele neprodleně spojí s klientem a dojedná s ním náhradní termín či vrácení uhrazené ceny (z těchto možností si zvolí klient).
 4. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že se mu nepodařilo se do prostor vstoupit (tedy s pomocí obdržené SMS se vstupním kódem) z důvodů na straně Provozovatele.
 5. Odstoupení se sděluje e-mailem –
 6. klient poskytovateli na mailovou adresu v kontaktech níže (na konci VOP)
 7. poskytovatel klientovi na mailovou adresu zadanou do systému klientem
 8. Pokud klient nevyužil objednaný a uhrazený čas v Prostoru (dle uzavřené smlouvy) a na jeho straně neexistuje odstupní důvod, Provozovatel není povinen úhradu vrátit. Výjimkou je, když klient sdělí požadavek na zrušení objednaného termínu nejpozději 24 hodin předem a požádá o náhradní termín – v takovém případě Poskytovatel klientovi nabídne dle možností termín nový / náhradní. V tomto případě klient obdrží slevový poukaz pro objednání nového termínu bez nutnosti platby. Instrukce obdrží rovněž v emailové komunikaci, kde bude potvrzeno, že klient má nárok na náhradní termín.
 9. V případě prokazatelného pochybení ze strany provozovatele, zejména nedodržení standartu a nabízených služeb, má objednatel nárok na nový vstup zdarma

V.- Další pravidla užívání Prostoru

 1. Prostor je privátním regeneračním a rekondičním místem, tzv. zónou klidu, ve které nelze provozovat jakékoliv aktivity s vyšší hladinou hluku, jako jsou společenské akce apod.
 2. Klient se zavazuje způsobem svého chování a prostoru předcházet možným škodám v tomto (a to i na zdraví), přičemž v tomto směru bere na sebe zodpovědnost i za své další spoluuživatele prostoru (které v tomto směru poučí), včetně škod těmito spoluuživateli způsobenými, v čase vymezeném uzavřenou smlouvou.
 3. V případě nočního pronájmu je provozovatel oprávněn požadovat vratnou kauci ve výši 2000,- na osobu. V případě poškození vybavení prostor, zejména kouření uvnitř, je provozovatel oprávněn si celou kauci ponechat na uhrazení vzniklé škody.
 4. S ohledem na charakter činnosti / provozu privátního regeneračního a rekondičního prostoru / není poskytovatel odpovědný za poškození, ztrátu nebo zničení klientem (či jeho spoluuživateli) vnesených / odložených věcech či cennostech.
 5. Klient je oprávněn navštívit prostor v maximálním počtu 4 uživatelů (míněno včetně klienta).
 6. Pokud klient plánuje navštívit prostor ve více než doporučovaném počtu 4 osob, je nutné individuálně vstup posoudit provozovatelem, a to telefonicky nebo emailem ještě před provedením objednávky.
 7. Pokud klient či některý z jeho spoluuživatelů poruší podmínky užívání prostoru, je provozovatel oprávněn do prostoru i v době jeho užívání klientem vstoupit a podnájem prostoru bezodkladně ukončit (a tím od smlouvy o podnájmu odstoupit) – klient je v takovémto případě povinen prostor neprodleně opustit (včetně jeho spoluuživatelů – o tomto je klient povinen spoluuživatele poučit).
 8. Ve vířivce je zakázáno konzumovat potraviny a pochutiny z důvodu možného vzduchového ucpání systému.
 9. V celé místnosti je zakázáno kouření, užívat omamných a návykových látek.
 10. Součástí celého Prostoru je toto vybavení, které je majetkem provozovatele. Vybavení a produkty:
  • Vířivá vana
  • Infrasauna
  • Postel, matrace, polštáře, ručníky
  • Stůl
  • Tablet
  • Kávovar
  • Větrák
  • Lednička
  • Odvlhčovač
  • Sprchový set
  • Skleněné posuvné dveře
  • Skleněné dveře
  • Sedačka
  • Skříň
  • Koupelnová skříňka, umyvadlo, baterie
  • Toaleta
  • Chytrý zámek a klávesnice
  • Rozvaděč
  • Termostat
  • Vchodové dveře

VI.- Řešení spotřebitelských sporů

 1. Klient je zde spotřebitelem.
 2. Klient je oprávněn se v případě sporu ze Smlouvy uzavřené (zde – viz výše) s Provozovatelem, v rámci jejich předmětného spotřebitelského vztahu, obrátit se na Českou obchodní inspekci ( coi.cz ), která je v tomto případě subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (když řízení zde není nijak pro spotřebitele zpoplatněno). Toto řízení upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (viz též již výše zmíněné stránky České obchodní inspekce, obsahující další / podrobnější informace).
 3. Nebo lze k řešení sporu Klienta s Provozovatelem využít „Evropskou platformu pro řešení sporů on-line“ (viz https://ec.europa.eu/consumers/odr ).

VII.- Další ujednání smluvních stran

 1. Uzavřenou smlouvu nelze s ohledem na charakter plnění ze strany Provozovatele, včetně malých časových předstihů objednávky /, Smlouvy před započetím využití /podnájmu/ prostor, zrušit či od této odstoupit (viz ust.§ 1837, písm.j), Občanského zákoníku), s výjimkami popsanými v těchto VOP výše.
 2. Poskytovatel je plátcem DPH.
 3. Klient souhlasem s těmito VOP vyslovuje též souhlas s tím, aby mu byl vystaven a zaslán elektronický daňový doklad.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za pozdní dostavení se ke vstupu do prostor – vstup je i tak umožněn, ale čas povinnosti opustit Prostor se nemění (jelikož se nejedná o zavinění Poskytovatele).
 5. V rámci postupu k uzavření smlouvy (viz výše) nejsou Poskytovatelem za toto účtovány žádné další poplatky (klient platí jen za připojení k internetu svému poskytovateli).

VIII.- Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. V otázkách neupravených těmito VOP platí Občanský zákoník a zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Jakoukoliv změnu těchto VOP Provozovatel zveřejní a svých stránkách, tedy www.relaxroom.cz/VOP (od toho momentu je vždy změna účinná).
 3. Jakákoliv sdělení Provozovateli je účinné pouze v případě, že je pro toto použit výlučně český jazyk.
 4. Pokud se nějaký článek těchto VOP stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články těchto VOP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 5. Při uzavírání Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru společnosti Small Spa s.r.o. dle těchto VOP není třeba žádné registrace klienta, ani si tento nemusí zřizovat uživatelský účet – klient však je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje týkající se jeho osoby.

Veškerý obsah Webu nebo Aplikace/Aplikací mimo jiné včetně textu, grafiky, fotografií, zvuků, videí a hudby („Obsah“) a ochranných známek a log v nich obsažených („Logo“) vlastní a jsou licencována společností SMALL SPA s.r.o. podléhají autorskému právu a jiným právům duševního vlastnictví v souladu se zákonem. Obsah Webu a Aplikace/Aplikací je poskytován vám a pouze pro osobní použití, obsah nesmí být bez souhlasu SS stahován, kopírován, prodáván nebo jinak využíván k žádným jiným účelům. Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na kopírování a prodeji jakýchkoliv obsahů na tomto webu.

SS si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš přístup ke Službám, a to na základě našeho vlastního uvážení, bez důvodu nebo upozornění.
Důvody pro okamžité ukončení služeb: Klienti, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog, přinesou zbraně nebo toxické látky do místnosti, používají nevhodné výrazy a urážlivou mluvu vůči ostatním klientům a/nebo členům týmu, ztělesňují urážlivé a násilné chování. Pokud Podmínky porušíte, máme možnost zrušit Vaší objednávku a nebudete mít nárok na vrácení peněz ani za žádné další nevyužité vouchery ani objednávky. Svou objednávku můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit, bez nároku na vrácení peněz.

Souhlasíte s tím, že v žádném případě neneseme odpovědnost za úschovu vašich osobních věcí po dobu vaší přítomnosti v prostoru. Přebíráte veškeré riziko ztráty za všechny vaše osobní věci. Nedoporučujeme nosit do místnosti větší množství hotovosti nebo cenné předměty. SS nenese odpovědnost za žádné škody a ztráty. Všechny nevyzvednuté věci budou odebrány a zlikvidovány.

Omezení odpovědnosti

Doporučujeme, abyste se poradili se svým lékařem a zvážili související rizika před vstupem do místnosti. Tímto souhlasíte a zaručujete, že jste způsobilí ke vstupu do místnosti a dobrovolně jste se rozhodli zaregistrovat se a vstoupit do místnosti s vířivkou a infasaunou.
Berete na vědomí, že nesete odpovědnost za monitorování své vlastní fyzické kondice. Potvrzujete, že jste nám poskytli všechny potřebné informace týkající se vašeho zdraví, které zahrnují mimo jiné srdeční onemocnění, závratě, bolest na hrudi, ztrátu rovnováhy.
Společnost SMALL SPA s.r.o., nebo členové jejího týmu v žádném případě neodpovídají vám či jakékoliv třetí straně za jakékoli přímé nebo nepřímé případné, trestní chyby jakéhokoli druhu v emailovém sdělení, ceníku na Webu/Aplikaci/Aplikacích atd.

SMALL SPA s.r.o. a členové týmu vylučují odpovědnost za veškeré záruky v souvislosti se Službami SS, Webem, Aplikaci/Aplikacemi a jejich používáním. Netvrdíme, že Služby SS splní vaše očekávání, a nemůžeme zaručit žádné konkrétní výsledky vyplývající z používání našich Služeb. Výslovně souhlasíte s tím, že používání Služeb SS je na vaší výhradní volbě a že veškeré riziko, pokud jde o uspokojivou kvalitu a výkon, nesete vy.

Za účelem bezpečnosti, údržby, selhání systému nebo jiných podobných okolností mohou být služby SMALL SPA s.r.o. dočasně nebo trvale pozastaveny, aniž byste o tom byli informováni. Berete na vědomí a souhlasíte, že nebudete mít nárok na vrácení peněz po dobu 6 měsíců, pokud k takovému přerušení dojde.

Přihlášením se a/nebo účasti v místnosti, nebo jakýchkoliv aktivitách využívajících SS berete na vědomí a souhlasíte, že v relaxační místnosti existují určitá rizika a nebezpečí. Berete na vědomí, že některým potenciálním rizikům se nelze vyhnout bez ohledu na péči, která je věnována tomu, aby nedošlo ke zranění. Berete na vědomí, že rizika se u jednotlivých činností liší, ale pohybují se od (I) drobných zranění, jako jsou modřiny a výrony, přes (II) vážná zranění, jako jsou poranění kloubů nebo zad, ztráta zraku a infarkt, po (III) smrtelná zranění, která zahrnují zlomené kosti, ochrnutí a smrt. Rozumíte plným rizikům a nečiníte SMALL SPA s.r.o. odpovědnou za jakékoliv zranění.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat na info@relaxroom.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE:

Small Spa s.r.o.
IČO: 09870075
sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň 180 00

Kontaktní osoba: František Mašanský
telefon: +420 775333025
e-mail: info@relaxroom.cz

Toto je verse VOP platná od data 01.05.2021.

Měšická 721/1

Praha 9 - Prosek

Otevírací doba

Pondělí - Neděle: nonstop

Platební brána ComGate