Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYPROVOZOVÁNÍ PRIVÁTNÍHO REGENERAČNÍHO A REKONDIČNÍHO PROSTORU společnosti Small Spa s.r.o., IČO: 09870075, sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň - 180 00 (v textu dále je „VOP“)

I.- Předmět úpravy

 1. Těmito VOP se řídí vztahy smluvních stran ze Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru společnosti (dále jen „PROSTOR“) Small Spa s.r.o., IČO: 09870075, sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň (dále jen „SMLOUVA“), nacházející se v prostorách v 1.nadzemní podlaží budovy na adrese Měšická č.p.721/1,obec Praha 9, uzavřené mezi výše uvedenou společností (dále jen „PROVOZOVATEL“) a fyzickou osobou, které na základě Smlouvy vznikne právo privátní regenerační a rekondiční prostor Provozovatele užívat po sjednanou dobu (dále jen “Klient“); tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 2. Smlouva se uzavírá tzv. distančním způsobem (elektronicky – komunikačními prostředky na dálku) na internetových stránkách Provozovatele relaxroom.cz (dále jen „WEB PROVOZOVATELE“ – zde jsou umístěny i tyto VOP), když jednou z podmínek je i souhlas klienta s tím, že vztahy smluvních stran se řídí těmito VOP.
 3. Smlouva je uzavřena úhradou ceny klientem (avšak pouze způsobem uvedeným na WEBu Provozovatele) a obdržením kódu pro vstup do Prostor.
 4. Postup klienta potřebný k uzavření Smlouvy je upraven též těmito VOP (níže).

 II.- Uzavření Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru

 1. Klient si pečlivě prostuduje veškeré údaje uvedené WEBu Provozovatele, za účelem zjištění klientovi vyhovující možnosti využití Prostoru a podmínek tohoto využití/podnájmu – klient se též dostatečně seznámí se základními dokumenty umístěnými na WEBu Provozovatele (VOP, Zásady ochrany osobních údajů, Provozní řád a další), jelikož v rámci postupu uzavírání je jednou z podmínek uzavření smlouvy souhlas s obsahem těchto Dokumentů a jejich obsahem a podřízení se povinnostem klienta v těchto uvedeným (společně se též seznámí se svými právy, v rámci dotyčného smluvního vztahu).
 2. Jedná se vždy jen o podnájem/užití prostoru a jeho vybavení ze strany klienta a jeho spoluuživatelů, bez dalších osob, bez obsluhy a dalších služeb.
 3. Na webu provozovatele se nachází online rezervační formulář, ve kterém si klient zvolí požadovaný termín a pokračuje dle instrukcí na webu k platbě. V posledním kroku objednávky je nutno se seznámit s VOP a ochrannou osobních údajů (dle instrukcí na webu) a souhlasit s nimi.
 4. Po úspěšném odeslání objednávky a souhlasy bude klient přesměrován na platební bránu, kde provede platbu dle instrukcí za zakoupenou službu/program (úhradu podnájemného). Po úspěšném zaplacení klient obdrží v emailu potvrzení a další instrukce pro využití služby. V příloze emailu bude i daňový doklad (faktura).
 5. Platbu za podnájem Prostoru lze provést pouze platební kartou online dle instrukcí na webu a platební brány. Ceny jsou (vždy konečné a to) následující: 1 hodina trvání podnájmu prostoru – podnájemné 1.950- Kč, 2 hodiny trvání podnájmu prostoru – podnájemné 2.600- Kč
 6. Po úspěšné úhradě ceny klient obdrží na telefonní číslo zadané v rámci postupu směřujícího k uzavření smlouvy (a) SMS s kódem pro účely vstupu do Prostor a (b) datum a čas přístupnosti prostoru pro jeho osobu (a případné spoluuživatele).
 7. Klient se dostaví do prostor nejdříve v čase 10 (slovy: deset) minut před započetím času přístupnosti prostoru pro jeho osobu a za pomoci zadání kódu pro vstup z obdržené SMS na číselný terminál.
 8. Klient a jeho spoluužívající osoby budou prostor užívat – v mezích možností a s omezeními daným těmito VOP a provozním řádem – a nejpozději do skončení při objednávce zadané (a uhrazené) doby trvání podnájmu Prostor opustí, a uzavřou za sebou dveře do Prostoru; klient se v případě pozdního vyklizení a opuštění prostor (tj, prodlení) zavazuje zaplatit smluvní pokutu v částce 1.950- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to nezávisle na případném nároku na náhradu škody způsobené na prostoru klientem.

 III.- Popis služby – Kvalita plnění ze strany Poskytovatele – Reklamace

 1. Popis služby: jedná se o privátní regenerační a rekondiční prostor vybavený vířivkou, InfraSaunou, odpočinkovým lůžkem sprchovým koutem– celý prostor a jeho vybavení slouží k privátní relaxaci.
 2. Plnění poskytovatele je vždy v perfektní kvalitě, prostor je vždy před pobytem každého klienta řádně uklizen a vydezinfikován a je zde doplněn spotřební materiál, tj. toaletní papír, mýdlo na umyvadle, čisté ručníky / osušky, prostěradla a další.
 3. Prostor je pravidelně provozovatelem kontrolován, co do stavu vzhledového, stavu technického a co do funkčnosti veškerého zařízení Prostoru.
 4. Klient je v případě nespokojenosti s využitím /průběhem doby podnájmu/ prostor, tedy pokud toto neodpovídalo obsahu WEBu Provozovatele (či VOP), oprávněn toto sdělit Provozovateli (reklamace) s požadavkem na řešení, a Provozovatel je povinen takovouto stížnost vyřešit a řešení sdělit klientovi (a) do 3 dnů v případě jednoduše řešitelných stížností, nebo do 30ti dnů v případě stížností (reklamací) složitějších, vyžadující pro vyřešení více než 3 dny. Řešením reklamace je zamítnutí, sleva z ceny (částečně vrácení uhrazené částky), vrácení ceny či náhradní termín – toto Provozovatel sdělí klientovi písemně, s odůvodněním zvoleného řešení.
 5. Pokud bude názor klienta na úklid a hygienu prostor takový, že tento/tato je nedostačující, (a) pořídí fotodokumentaci v tomto směru, (b) zašle mail provozovateli na adresu uvedenou níže, na konci těchto VOP (Kontaktní údaje poskytovatele), s vytýkanými vadami v připravenosti prostor a (c) Prostor neprodleně opustí.
 6. Zjištěné vady technického charakteru (nefunkčnost zařízení) pak sdělí klient provozovateli stejným způsobem (foto, mail) nejpozději bezprostředně po opuštění Prostoru, po skončení pobytu v tomto.
 7. Pokud klient nerealizuje sdělení o vadách uvedená v předchozích dvou odstavcích (4.– 6.) tak, jak je v těchto uvedeno (zejména pak co se týče bezodkladnosti uplatnění), není pak již (a) úspěšné uplatnění práv plynoucích mu z odpovědnosti Provozovatele za vady, a též v návaznosti na toto (b) případný nárok na vrácení peněz či (c) poskytnutí nového termínu podnájmu možné; klient se tímto upozorňuje, že u takto včas nenahlášených vad lze předpokládat, že tyto způsobil v rámci svého pobytu klient.
 8. Provozovatel je tedy odpovědný za vady (viz výše) pouze v případě, že reklamace popsaná výše (bod 4-6), tedy práva klienta plynoucí mu z odpovědnosti Provozovatele za vady, bude uplatněna včas (konkrétně k otázce včasnosti též viz výše bod 7).
 9. Provozovatel není odpovědný za vady vzniklé nesprávným používáním zařízení ze strany klienta či osob, který společně s ní Prostor navštívily.

 IV.- Odstoupení od Smlouvy a související otázky

 1. Provozovatel není oprávněn po přijetí úhrady od Smlouvy odstoupit – výjimkami jsou
 2. zjištění Provozovatele, že se jedná o klienta, který v minulosti způsobil v prostorách nějakou škodu či nedodržel podmínky Provozního řádu a těchto VOP
 3. vznikne situace, kdy nelze Prostor ve sjednaném termínu řádně užívat – v takovémto případě se zástupce Provozovatele neprodleně spojí s klientem a dojedná s ním náhradní termín či vrácení uhrazené ceny (z těchto možností si zvolí klient).
 4. Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že se mu nepodařilo se do prostor vstoupit (tedy s pomocí obdržené SMS se vstupním kódem) z důvodů na straně Provozovatele.
 5. Odstoupení se sděluje e-mailem –
 6. klient poskytovateli na mailovou adresu v kontaktech níže (na konci VOP)
 7. poskytovatel klientovi na mailovou adresu zadanou do systému klientem
 8. Pokud klient nevyužil objednaný a uhrazený čas v Prostoru (dle uzavřené smlouvy) a na jeho straně neexistuje odstupní důvod, Provozovatel není povinen úhradu vrátit. Výjimkou je, když klient sdělí požadavek na zrušení objednaného termínu nejpozději 24 hodin předem a požádá o náhradní termín – v takovém případě Poskytovatel klientovi nabídne dle možností termín nový / náhradní. V tomto případě klient obdrží slevový poukaz pro objednání nového termínu bez nutnosti platby. Instrukce obdrží rovněž v emailové komunikaci, kde bude potvrzeno, že klient má nárok na náhradní termín.

 V.- Další pravidla užívání Prostoru

 1. Prostor je privátním regeneračním a rekondičním místem, tzv. zónou klidu, ve které nelze provozovat jakékoliv aktivity s vyšší hladinou hluku, jako jsou společenské akce apod.
 2. Klient se zavazuje způsobem svého chování a prostoru předcházet možným škodám v tomto (a to i na zdraví), přičemž v tomto směru bere na sebe zodpovědnost i za své další spoluuživatele prostoru (které v tomto směru poučí), včetně škod těmito spoluuživateli způsobenými, v čase vymezeném uzavřenou smlouvou.
 3. S ohledem na charakter činnosti / provozu privátního regeneračního a rekondičního prostoru / není poskytovatel odpovědný za poškození, ztrátu nebo zničení klientem (či jeho spoluuživateli) vnesených / odložených věcech či cennostech.
 4. Klient je oprávněn navštívit prostor v maximálním počtu 4 uživatelů (míněno včetně klienta).
 5. Pokud klient plánuje navštívit prostor ve více než doporučovaném počtu 4 osob, je nutné individuálně vstup posoudit provozovatelem, a to telefonicky nebo emailem ještě před provedením objednávky.
 6. Pokud klient či některý z jeho spoluuživatelů poruší podmínky užívání prostoru, je provozovatel oprávněn do prostoru i v době jeho užívání klientem vstoupit a podnájem prostoru bezodkladně ukončit (a tím od smlouvy o podnájmu odstoupit) – klient je v takovémto případě povinen prostor neprodleně opustit (včetně jeho spoluuživatelů – o tomto je klient povinen spoluuživatele poučit).
 7. Ve vířivce je zakázáno konzumovat potraviny a pochutiny z důvodu možného vzduchového ucpání systému.
 8. V celé místnosti je zakázáno užívat omamných a návykových látek.

 VI.- Řešení spotřebitelských sporů

 1. Klient je zde spotřebitelem.
 2. Klient je oprávněn se v případě sporu ze Smlouvy uzavřené (zde – viz výše) s Provozovatelem, v rámci jejich předmětného spotřebitelského vztahu, obrátit se na Českou obchodní inspekci ( coi.cz ), která je v tomto případě subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (když řízení zde není nijak pro spotřebitele zpoplatněno). Toto řízení upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (viz též již výše zmíněné stránky České obchodní inspekce, obsahující další / podrobnější informace).
 3. Nebo lze k řešení sporu Klienta s Provozovatelem využít „Evropskou platformu pro řešení sporů on-line“ (viz https://ec.europa.eu/consumers/odr ).

 VII.- Další ujednání smluvních stran

 1. Uzavřenou smlouvu nelze s ohledem na charakter plnění ze strany Provozovatele, včetně malých časových předstihů objednávky /, Smlouvy před započetím využití /podnájmu/ prostor, zrušit či od této odstoupit (viz ust.§ 1837, písm.j), Občanského zákoníku), s výjimkami popsanými v těchto VOP výše.
 2. Poskytovatel není plátcem DPH.
 3. Klient souhlasem s těmito VOP vyslovuje též souhlas s tím, aby mu byl vystaven a zaslán elektronický daňový doklad.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za pozdní dostavení se ke vstupu do prostor – vstup je i tak umožněn, ale čas povinnosti opustit Prostor se nemění (jelikož se nejedná o zavinění Poskytovatele).
 5. V rámci postupu k uzavření smlouvy (viz výše) nejsou Poskytovatelem za toto účtovány žádné další poplatky (klient platí jen za připojení k internetu svému poskytovateli).

 VIII.- Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. V otázkách neupravených těmito VOP platí Občanský zákoník a zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Jakoukoliv změnu těchto VOP Provozovatel zveřejní a svých stránkách, tedy www.relaxroom.cz/VOP (od toho momentu je vždy změna účinná).
 3. Jakákoliv sdělení Provozovateli je účinné pouze v případě, že je pro toto použit výlučně český jazyk.
 4. Pokud se nějaký článek těchto VOP stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články těchto VOP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 5. Při uzavírání Smlouvy o krátkodobém podnájmu privátního regeneračního a rekondičního prostoru společnosti Small Spa s.r.o. dle těchto VOP není třeba žádné registrace klienta, ani si tento nemusí zřizovat uživatelský účet – klient však je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje týkající se jeho osoby.

KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE:

Small Spa s.r.o.
IČO: 09870075
sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň 180 00 

Kontaktní osoba: František Mašanský
telefon: +420 775333025
e-mail: info@relaxroom.cz

Toto je verse VOP platná od data 01.05.2021.

Měšická 721/1

Praha 9 - Prosek

Otevírací doba

Pondělí - Neděle: nonstop

Platební brána ComGate