Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní stránka > Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

 1. PROVOZOVATELEM a správcem osobních údajů v rámci smluvního vztahu s klientem /uživatelem prostor/ založeného smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem na těchto internetových stránkách je společnost Small Spa s.r.o., IČO: 09870075, sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň (dále jen „Správce“), a to dle Článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
 1. Správce podává tímto dokumentem svým klientům (tedy tzv. subjekty údajů) informaci o tom, jaký je způsob a rozsah zpracování jejich osobních údajů ze strany Správce, a jaká jsou jejich práva (jako subjektů údajů) s tímto zpracováním související.
 1. Správce zde (v souladu s Evropskými i vnitrostátními předpisy) zpracovává tyto osobní údaje KLIENTA: jméno a příjmení klienta, telefonní číslo a e-mailové adresa klienta – tyto klient správci poskytnul při vyplňování on-line formuláře / objednávky, jako údaje o své osobě k uzavření Smlouvy o využití privátního regeneračního a rekondičního prostoru (dále jen „Smlouva“) – jedná se o údaje nezbytné k uzavření Smlouvy a splnění závazků Správce z této (tyto osobní údaje jsou nutné pro identifikaci klienta jako subjektu údajů, potažmo k případně další komunikaci s klientem, pokud této bude třeba, či k potenciálnímu sporu s klientem pro ochranu svých práv v tomto).
 1. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů se zde shrnují / jsou tyto:
  1. splnění povinností stran (Správce x Klient) z uzavřené Smlouvy
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu – pouze v případě výslovného souhlasu klienta 
 1. Účelem zpracování osobních údajů zde je:

vyřízení objednávky klienta / Smlouvy / a výkon práva a povinností plynoucích ze smluvního vztahu stran

 1. Správce uchovává osobní údaje klienta pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních závazků vůči klientovi, splnění účelu, pro který jsou údaje shromažďovány a splnění právních povinností Správce.
 1. Přístup k osobním údajům klienta zde má v rámci jejich zpracovávání pouze provozovatel, případně jeho jím k tomu určení pracovníci; k osobním údajům nemají přístup žádné další osoby a tyto osobní údaje nebudou ani žádným dalším osobám předávány (toto se netýká případného zmocnění advokáta pro účely sporu Správce s klientem – upozorňuje se však na vázanost advokáta GDPR a povinností mlčenlivosti ze zákona o advokacii – ani předání osobních údajů na základě zákonné povinnosti Správce).
 1. Poučení klienta o jeho právech plynoucích mu ze zpracování jeho osobních údajů Správcem

Klient má, co se týče zpracování jeho osobních údajů Správcem, tato práva:

 1. právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování osobních údajů
 2. právo na přístup k osobním údajům,
 3. právo na opravu, resp. doplnění,
 4. právo na výmaz (právo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů)
 5. právo na omezení zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů,
 7. právo vznést námitku,
 8. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
 9. právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (právo stížnosti)

 

 1. Správce tímto prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje klientů jsou řádně zabezpečeny (jak v podobě datové – na příslušném úložišti, tak v podobě listinné), a k těmto mají přístup pouze k tomuto pověřené osoby.
 1. Kontakt na Správce (pro účely dotazu k problematice tohoto dokumentu):
  1. Telefon: 775 333 025
  2. E-Mail: masansky.f@gmail.com
 1. Tento dokument „ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE O JEJICH ZPRACOVÁNÍ“ je platný a účinný k datu 1.5.2021 – zrušuje se a nahrazuje případně přijatým a zde zveřejněným Dokumentem pozdějšího data.

  

V Praze dne 15.4.2021

Small Spa s.r.o.,

IČO: 09870075,

sídlem Světova 523/1, Praha 8 – Libeň 

Měšická 721/1

Praha 9 - Prosek

Otevírací doba

Pondělí - Neděle: nonstop

Platební brána ComGate